Pravidla vytápění

Společnost Teplo Těšín a.s. (dále TT) provozuje kotelny tak, aby byly zachovány požadavky vyhlášky
MPO č. 194/2007 Sb.
Níže naleznete citace směrodatných odstavců tohoto právního dokumentu:

Vytápění § 2

(1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

(2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

(3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

(4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.

(5) V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

(6) V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy.“

Teplota média přenášejícího tepelnou energii (topné vody dále ÚT) pro ústřední topení je společností TT ve městě Český Těšín určena teplotní křivkou. Ta je uvedena ve smlouvě o dodávce tepla. Běžně je pro budovy používána teplotní křivka popsána následujícími 4 body:


Ohřev ÚT v otopném období se přeruší, přesáhne-li okamžitá venkovní teplota 15 °C. Při poklesu venkovní teploty je ohřev ÚT opět zahájen.

K další podružné regulaci teploty vody pro ústřední topení dochází zpravidla v místě předání a společnost Teplo Těšín a.s. nenese odpovědnost za nastavené parametry. Pro jejich změnu prosím kontaktujte zodpovědnou osobu konající jménem SVJ či bytového družstva. Pokud se jedná o bytový dům ve správě SBD Těšíňan, kontakty najdete na internetových stránkách:
www.tesinan.cz

Dodávka teplé vody § 4

(1) Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce.

(2) Dodávka podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do 22.00 hod.

(3) Do nebytových budov se dodávka ve dnech, kdy tyto budovy nejsou provozovány, přeruší, pokud je to technicky možné.

Teplá voda (dále TV) pro mytí je v kotelnách společností TT ve městě Český Těšín připravována nepřetržitě 24 hodin denně. Teplota TV je udržována v rozmezí 50 – 59 °C.

Plné znění vyhlášky 194/2007 Sb. naleznete volně ke stažení na internetu, např. zde:
www.zakonyprolidi.cz
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Další podrobnosti pro dodávku tepla a teplé vody jsou uvedeny ve Všeobecných dodacích podmínkách zveřejněných na webových stránkách společnosti TT v sekci Oznámení

Způsob měření venkovní teploty

Měření teploty probíhá na kotelnách v určených podmínkách. Měření lze provádět pouze ve stínu (sluncem oslněné prostředí má rozdílnou teplotu dle barvy, druhu povrchu a dalších vlastností) a vliv ostatních zdrojů tepla či chladu musí být minimalizován. Jednotlivé budovy, či dokonce částí budov, mají různé tepelné vlastnosti, proto na konečný tepelný komfort má vliv nejen regulace na úrovni kotelny či bytového domu, ale také regulace na úrovni jednotlivých bytů a celková stavba i stav rozvodů ÚT v objektu. Pro zjištění meteorologických parametrů v posledním období jsou k dispozici údaje ze dvou nejblíže lokalizovaných automatických klimatologických stanic ČHMÚ v Ropici a Karviné.
Ropice
Karviná

V případě načtení starších údajů z automatizovaných stanic prosím aktualizujte stránku ve svém webovém prohlížeči.