Oznámení

Přijmeme elektrikáře na HPP

Zkušený pracovník nebo absolvent. Malý, přátelský kolektiv. Základní mzda nyní až 31 tis. Kč + odměny a firemní bonusy. Více informací na tel. 606 724 894 nebo e-mailu: personalista@teplotesin.cz

Článek z Těšínských listů 1/2023 s komentářem

Předběžná kalkulace ceny tepla pro rok 2023

Oznámení o úpravě teplotního diagramu topné vody

Termíny pravidelných měsíčních odečtů měřičů tepla

VOP na dodávku tepla a teplé vody - platné od 1.5.2020

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021 (která je platná i bez platného zákona ČR pro uplynutí lhůty uvedené v čl. 26 Směrnice EU.

Společnost Teplo Těšín a.s. (dále jen povinný subjekt) je v souladu s článkem 8 Směrnice EU povinna zavést interní kanály pro oznamování při podezření z porušení práv Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu.
Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v čl. 19 Směrnice EU.

V souladu s požadavky směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.
Oznamovatelem je dle Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Základní informace o FOSY a návod k použití je uveden ZDE.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně(elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (ve Směrnici EU stanovených lhůtách) a všechny materiály které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením eviduje po dobu 5 let.

Kontakt na příslušnou osobu: Bc. Vlastomil Veselý, MBA, LL.M., Jabloňová 2060, 347 01 Tachov, tel. 605 754 793, e-mail: oznamfosy@gmail.com, DS: z9n4nqb. Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp

Pro podání oznámení přes systém FOSY zkopírujte a vložte do prohlížeče tento odkaz: https://spmo.cz/embed/?ozn=1806-5-17-3767883594

Zásady GDPR

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Teplo Tešín a.s.