Legislativa

Právní předpisy, které souvisí s vytápěním a zásobováním te

Zákon č. 458/2000 Sb.(energetický zákon)
ze dne 28.11.2000 – účinnost od 1.1. 2001

Vyhláška č. 405/2015 sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 23. prosince 2015 o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

Vyhláška č. 225/2001 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství.

Vyhláška č. 269/2015 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 30. září 2015, o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
Tato vyhláška stanoví

  1. rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období, vymezení pojmů a další náležitosti k rozúčtování nákladů,
  2. některé další náležitosti, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům.

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
ze dne 25.10.2000 – účinnost od 1.1. 2001
Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy. Přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí v České republice, ke zvyšování hospodárnosti užití energie, konkurenceschopností, spolehlivosti při zásobování energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. (účinnost od 1.1.2001)

Vyhláška č. 193/2007 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu (ze dne 17.6.2007, účinnost od 1.9.2007)

Vyhláška č. 194/2007 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu Tato vyhláška upravuje: a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody b) měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody c) požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (ze dne 17.6.2007, účinnost od 1.9.2007)
Vyhláška mimo jiné řeší i otázku vytápění mimo otopné období, popřípadě vytápění na vyšší průměrné teploty v bytech. Je to vždy otázka dohody mezi konečnými spotřebiteli a majitelem domu a následně mezi majitelem domu a dodavatelem.

Vyhláška č. 78/2013 Sb
Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (ze dne 22.3.2013, účinnost od 1.4.2013).

Vyhláška č. 441/2012 Sb
Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Vyhláška č. 194/2013 Sb
Ministerstva průmyslu a obchodu o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie